Hướng dẫn sửa lỗi "method http has died unexpectedly"

Xin chào, khi sử dụng Kali Linux có thể bạn sẽ gặp lỗi method http has died unexpectedly khi sử dụng lệnh apt-get.
E: method http has died unexpectedlyVí dụ:
root@thekalitools:~# apt-get update
Hit:1 http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian xenial InRelease
Hit:2 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu vivid InRelease        
Reading package lists... Done                                           
E: Method http has died unexpectedly!
E: Sub-process http received a segmentation fault.
Nguyên nhân gây ra lỗi này là một trong những file repositories của các bạn có chưa link chết. Vì vậy để khắc phục rất đơn giản.
Các bạn là theo các buớc dưới nhé!
Buớc 1. Vào thư mục /etc/apt/source.list.d/, sao lưu rồi xóa hết tất cả các file .list trong đó.
Buớc 2. Sao lưu lại file source.list của bạn trong thư mục /etc/apt/, rồi xóa file gốc.
Bước 3. Tạo một file source.list mới trong thư mục /etc/apt/ với nội dung:
deb http://old.kali.org/kali sana main non-free contrib
# For source package access, uncomment the following line
# deb-src http://old.kali.org/kali sana main non-free contrib
Buớc 4. Mở Terminal và gõ lệnh:
apt-get update
Như vậy là vấn đề đã được giải quyết, tiếp theo là bạn thêm từ từ các .list đã sao lưu lúc nãy vào /etc/apt/source.list.d/, mỗi lần thêm các bạn sử dụng lệnh apt-get update để biết file đó có bị lỗi không nhé.
Chúc các bạn thành công!

Post a Comment

0 Comments